Regulamin dodawania opinii

 

Więcej o środach podjętych w celu weryfikacji opinii / informacji zwrotnych można przeczytać tutaj.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym www.alena-firany.pl , prowadzonym przez DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska, zwaną dalej alena-firany.pl.
 2. Użytkownik przesyłając do serwisu www.alena-firany.pl opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 3. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisie www.alena-firany.pl (dalej: Serwis ), ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: Opinia ).

§ 2 Zasady publikowania opinii/recenzji

 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów alena-firany.pl i nie powinny być utożsamiane z jej działalnością. Alena-firany.pl nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 3. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj.
 1. ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek
 2. oznaczenie Użytkownika (imię lub nick)
 3. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),
 4. podsumowanie Opinii,
 5. treść Opinii

a następnie kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

 1. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści. Alena-firany.pl zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii (zgodnie z §2 ust. 6 niniejszego regulaminu).
 2. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 3. Alena-firany.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, Opinii , w szczególności gdy:
 1. narusza obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc, obraża uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 2. narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
 3. zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.
 4. jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także nie może być kopią własnej Opinii;
 5. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.alena-firany.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
 6. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 7. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
 8. nie ma wartości merytorycznej,
 9. zawiera treści o charakterze spamu,
 10. jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
 11. napisana jest niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki (np. nie zawiera polskich znaków, jeśli w danym słowie powinny być one zastosowane),
 12. w całości pisana jest wersalikami (wielkimi literami)
 13. adres podany w opinii nie może zostać przypisany do zamówienia z opiniowanym produktem.
 1. Treści opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 2. Ocena Klientów dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Klientów podanych zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a niniejszego Regulaminu. Średnia ta uwzględnia różne rodzaje uwag w zależności od miejsca pozostawienia Opinii (Serwis) oraz osoby wystawiającej opinię (zarejestrowany użytkownik sklepu internetowego www.alena-firany.pl, użytkownik niezarejestrowany). Nie są w niej jednak brane pod uwagę Opinie, co do których stwierdzona została niezgodność z prawem (§ 2 ust. 6 lit. a-f).

 

§ 3 Prawa autorskie

 1. Użytkownik udziela alena-firany.pl nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie oraz dystrybucję przez alena-firany.pl wszelkich zamieszczonych przez niego w Serwisie Opinii.
 2. W ramach udzielonej licencji alena-firany.pl otrzymuje prawo do:
 1. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
 2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy alena-firany.pl. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia alena-firany.pl, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Alena-firany.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym adresem e-mail.
 2. Alena-firany.pl dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania Opinii w Serwisie było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie Opinii w serwisie www.alena-firany.pl to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Alena-firany.pl stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania z Serwisu zapisywane są przez serwer alena-firany.pl na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Alena-firany.pl wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić dodawania Opinii w Serwisie.
 4. W celu dodawania Opinii w Serwisie nie jest konieczne posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Alena-firany.pl oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Alena-firany.pl nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła lub innych danych dostępowych.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.
Ładowanie...
Ładowanie...