REGULAMIN PROMOCJI "MOJE OKNO"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Promocji jest Alina Dobrzańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOBRZAŃSCY HOME ALINA DOBRZAŃSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652423848, REGON 180085502, adres poczty elektronicznej: biuro@alena-firany.pl oraz numer telefonu: +48 15 840 90 00.

1.2. Niniejsza Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora. Promocja skierowana jest do wszystkich podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej Promocji jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do skorzystania z Promocji skutkuje odmową udziału w Promocji.

2. DEFINICJE:

2.1. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

2.1.1. KLIENT, UCZESTNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym oraz uczestniczy lub zamierza uczestniczyć w Promocji.

2.1.2. ORGANIZATOR – Alina Dobrzańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOBRZAŃSCY HOME ALINA DOBRZAŃSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652423848, REGON 180085502, adres poczty elektronicznej: biuro@alena-firany.pl oraz numer telefonu: +48 15 840 90 00.

2.1.3. PROMOCJA – akcja promocyjna dla Klientów przeprowadzana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.4. RABAT – kwotowy rabat na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym udzielany na podstawie kodu rabatowego wydanego przez Organizatora.

2.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.

2.1.6. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym: www.alena-firany.pl.

2.2. Wszelkie pojęcia występuje w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się dużą literą, które nie zostały zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1. Promocja obowiązuje od dnia 1.06.2020 roku do dnia 30.09.2021 roku.

3.2. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi przez Organizatora Rabatu w zamian za nadesłanie zdjęcia Produktu dostępnego w ofercie Sklepu Internetowego.

3.3. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient, który prześle Organizatorowi co najmniej jedno zdjęcie wybranego Produktu.

3.4. Przesłanie zdjęcia przez Uczestnika może nastąpić na dwa różne sposoby:

3.4.1. Uczestnik może przesłać zdjęcie drogą poczty elektronicznej (adres e-mail: marketing@alena-firany.pl), wpisując w tytule wiadomości hasło „Promocja” oraz wskazując nazwę Produktu uwidocznionego na załączonym zdjęciu.

3.4.2. Uczestnik może przesłać zdjęcie za pośrednictwem dedykowanego formularza znajdującego się w zakładce „Dodaj swoje zdjęcia tego produktu” widocznej na stronie każdego Produktu. W formularzu Uczestnik może jednorazowo wybrać maksymalnie trzy różne zdjęcia Produktu. Wymagane jest uzupełnienie formularza adresem poczty elektronicznej Uczestnika, a następnie kliknięcie pola „Dodaj zdjęcia”.

3.5. Zdjęcie przesłane przez Uczestnika powinno łącznie spełniać następujące wymogi: (1) zdjęcie zostało wykonane samodzielnie przez Uczestnika, (2) zdjęcie zapisane jest w formacie graficznym .jpg lub .png, (3) zdjęcie koncentruje się wyłącznie na prawidłowym ukazaniu Produktu, (3) na zdjęciu nie utrwalono wizerunku osób trzecich, (4) zdjęcie jest wyraźne, dostatecznie oświetlone i odzwierciedla wiernie kolory Produktu.

3.6. Organizator przeprowadza weryfikację zdjęcia Uczestnika w terminie 5 Dni Roboczych od chwili otrzymania zdjęcia. Jeżeli w toku weryfikacji stwierdzono, że zdjęcie odpowiada wymogom z pkt.

3.3 Regulaminu, Organizator przesyła Uczestnikowi na podany adres poczty elektronicznej kod rabatowy uprawniający do skorzystania Rabatu. W przypadku gdy żadne z nadesłanych zdjęć Uczestnika nie spełnia wymogów Organizatora, Organizator informuje Uczestnika w wiadomości zwrotnej o odmowie ich przyjęcia wraz z podaniem przyczyny.

3.7. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zdjęć Uczestnika, jeżeli żadne ze zdjęć nie spełnia podstawowych wymogów estetycznych Sklepu Internetowego.

3.8. Organizator usuwa wszystkie posiadane zdjęcia Uczestnika, które nie spełniają wymogów wskazanych w powyższych punktach Regulaminu.

3.9. Uczestnik może przesłać Organizatorowi dowolną liczbę zdjęć, z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby przesłanych zdjęć, Uczestnik może jednorazowo otrzymać maksymalnie jeden Rabat od Organizatora.

3.10. Uczestnik obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Promocji zgodnie z jej założeniami, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich. Uczestnika obowiązuje, w szczególności w zakresie wykonanych i przesłanych zdjęć, zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści handlowych i reklamowych oraz treści mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Organizatora.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z RABATU

4.1. Uczestnikowi Promocji udzielany jest Rabat na warunkach wskazanych w pkt. 3 Regulaminu.

4.2. Rabat ważny jest przez okres 6 miesięcy od chwili jego udzielenia.

4.3. W terminie wskazanym w pkt.

4.2 Regulaminu Klient może skorzystać z Rabatu, dokonując zakupu dowolnego Produktu w Sklepie Internetowym. Podstawą dla skorzystania z Rabatu jest podanie otrzymanego od Organizatora kodu rabatowego w odpowiednim polu Formularza Zamówienia. Naliczenie Rabatu następuje automatycznie – całkowita cena Produktów znajdujących się w elektronicznym koszyku ulega obniżeniu zgodnie z wartością posiadanego Rabatu.

4.4. Skorzystanie z Rabatu jest możliwe pod warunkiem, że wartość Produktów znajdujących się w elektronicznym koszyku przed zastosowaniem Rabatu wynosi nie mniej niż 100,00 zł brutto (z wyłączeniem kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów niestanowiących ceny Produktu).

4.5. W ramach jednego Zamówienia może zostać użyty wyłącznie jeden Rabat. Rabat ma charakter jednorazowy. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną formę rekompensaty. 4.6. Klientowi zabrania się udostępniania Rabatów osobom trzecim bez zgody Organizatora.

4.7. W przypadku gdy Klient będący konsumentem odstąpi od Umowy Sprzedaży, dla której zastosowany został Rabat, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje zwrot wykorzystanego Rabatu ani jego równowartości.

4.8. Jeżeli w rezultacie odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od części Umowy Sprzedaży, wartość wszystkich Produktów objętych Umową Sprzedaży przed zastosowaniem Rabatu spadnie poniżej kwoty 100,00 zł brutto, zastosowany Rabat wygasa, a Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy między zapłaconą ceną promocyjną a ceną standardową należną z tytułu Umowy Sprzedaży. Pokrycie różnicy może nastąpić w drodze potrącenia należności przez Organizatora z kwotą zwracaną Klientowi na skutek odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4.9. Rabat nie łączy się z wyprzedażami, promocjami oraz innymi rabatami w Sklepie Internetowym, chyba że regulamin odrębnej promocji stanowi inaczej.

5. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZDJĘĆ PRZEZ ORGANIZATORA 5.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy zdjęć Klienta otrzymanych przez Organizatora, które stanowią utwory objęte ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych właściwych przepisów prawa własności intelektualnej.

5.2. Klient potwierdza, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia, by rozporządzać zdjęciami na rzecz Organizatora w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu.

5.3. Z chwilą akceptacji zdjęć Klienta przez Organizatora, Organizatorowi udzielona zostaje przez Klienta nieodpłatna, niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych zdjęć, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania zdjęć oraz ich zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania zdjęć techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera oraz sieci Internet, na stronach Sklepu Internetowego oraz profilach Organizatora w mediach społecznościowych, wyłącznie dla celów promocji Produktów Organizatora; (3) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia zdjęć w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania zdjęć niezbędne jest ich zwielokrotnienie.

5.4. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć przez Organizatora w zakresie przewidzianym w pkt.

5.3 Regulaminu bez wskazywania autorstwa Klienta. Klient wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora przeróbek zdjęć bez ich uzgadniania z Klientem oraz dalsze wykorzystanie tych przeróbek w zakresie przewidzianym w pkt. 5.3 Regulaminu.

6. REZYGNACJA Z PROMOCJI

6.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji w każdej chwili i bez podania przyczyny przed skorzystaniem przez niego z Rabatu poprzez zgłoszenie swojego żądania Organizatorowi na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@alena-firany.pl.

6.2. Organizator zaprzestaje wykorzystania zdjęć Klienta, który zgłosił żądanie zgodnie z pkt. 6.1, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Organizator uprawniony jest do unieważnienia wydanego Uczestnikowi kodu rabatowego.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane z Promocją Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@alena-firany.pl.

7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Organizatora co do oceny zasadności reklamacji Klienta.

7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Promocja organizowany jest w języku polskim.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, które mogą być spowodowane zmianą przepisów prawa, zmianą warunków uczestnictwa w Promocji albo zmianą warunków korzystania z Rabatów. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, tak jak odwołanie Promocji przez Organizatora, lecz w żadnym wypadku nie ma wpływu na czynności podjęte już przez Klienta w celu skorzystania z Promocji (np. nadesłane zdjęcia) ani na przyznane Rabaty. O zmianie, jak i odwołaniu Promocji Organizator informuje Uczestników w drodze komunikatu na stronach Sklepu Internetowego oraz w wiadomości przesyłanej drogą poczty elektronicznej.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Ładowanie...
Ładowanie...