REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH ALENA

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Wydawca – DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP 8652423848;
 2. Sklep internetowy alena-firany.pl – sklep interntowy, w którym Wydawca prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia domowego pod marką Alena;
 3. Karta Podarunkowa Alena – karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w sklepie internetowym alena-firany.pl.;
 4. Nabywca – podmiot, który w sklepie internetowym alena-firany.pl dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Alena w formie kodu alfanumerycznego o odpowiedniej wartości;
 5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej Alena, który używa jej ( kodu ) do realizacji w sklepie internetowym alena-firany.pl;
 6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym alena-firany.pl;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Kart Podarunkowych Alena oraz realizacji w sklepie internetowym alena-firany.pl.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przesłania Nabywcy Karty Podarunkowej Alena w formie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu oraz do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym alena-firany.pl. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Alena Nabywcy może być dokonane wyłącznie w formie wiadomości e-mail.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej Alena wybranej dowolnie przez Nabywcę oraz do realizacji Karty Podarunkowej Alena w sklepie internetowym Alena w okresie ważności Karty Podarunkowej Alena.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Alena.
 4. W celu nabycia Karty Podarunkowej Alena Nabywca, na stronach sklepu internetowego alena-firany.pl, dokonuje płatności za pomocą płatności online Przelewy24, przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy lub płatności kartą.
 5. Nabycie Karty podarunkowej Alena przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej możliwe jest w sposób określony w ustępie 4 powyżej.
 6. Wydanie Karty Podarunkowej Alena Nabywcy stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 7. Karta Podarunkowa ALENA zachowuje ważność przez okres 180 dni, licząc od dnia zakupu, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej Alena. Informacja o terminie ważności Karty Podarunkowej Alena znajduje się w wiadomości email wysyłanej z kodem Karty Podarunkowej Alena. Okres ważności Karty Podarunkowej Alena nie może zostać przedłużony.
 8. Karta Podarunkowa Alena nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 9. Karta Podarunkowa Alena nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Alena, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.
 11. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Alena po jej wydaniu Nabywcy.

§ 3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH ALENA

 1. Karta Podarunkowa Alena może być zrealizowana wyłącznie w okresie jej ważności.
 2. Karta Podarunkowa Alena podlega realizacji wyłącznie w sklepie internetowym alena-firany.pl.
 3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Alena poprzez wprowadzenie otrzymanego kodu alfanumerycznego w kasie sklepu w polu "MAM KARTĘ PODARUNKOWĄ" i kliknieciu przycisku "Zrealizuj kod".
 4. Realizacja Karty Podarunkowej Alena przez Użytkownika, który potwierdzi realizacje kodu Karty Podarunkowej, będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Alena w sposób nieuprawniony.
 5. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Alena przekracza wartość Karty Podarunkowej Alena, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej Alena.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Alena jest niższa niż wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej Alena.
 7. Karta Podarunkowa Alena uprawnia Użytkownika do dokonywania wielokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej Alena.
 8. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Alena ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z Karty Podarunkowej Alena w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Alena w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Alena;
  2. wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Karty Podarunkowej w sklepie internetowym alena-firany.pl.

§ 4. ZWROT TOWARÓW

 1. Towary nabyte w sklepie internetowym alena-firany.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Alena podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w sklepie internetowym alena-firany.pl polityką zwrotu Towarów. Towary objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi nabyte w sklepie internetowym alena-firany.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Alena podlegają zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie danej promocji lub oferty.
 2. W przypadku zwrotu Towarów nabytych w sklepie internetowym alena-firany.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Alena, w sytuacjach o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot środków odbywa się tylko i wyłącznie na saldo rachunku Karty Podarunkowej Alena. W związku ze zwrotem zostanie naliczona kwota odpowiadająca cenie zwróconego Towaru. Termin ważności Karty Podarunkowej Alena nie ulega zmianie.
 3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Towary nabyte w sklepie internetowym alena-firany.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Alena podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz.380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Towaru z umową. 4. W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych Alena będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres sklep@alena-firany.pl
 2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Alena mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób analogiczny do sposobu złożenia reklamacji na adres wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.
Ładowanie...
Ładowanie...